Beperkte garantie 
 
 
 

j5create garandeert niet dat de werking van het product ononderbroken of foutloos zal zijn. j5create is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet volgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het product. Deze garantie is niet van toepassing op: a) verbruiksonderdelen, tenzij er schade is ontstaan door een defect in materialen of vakmanschap; b) cosmetische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic in de havens; c) schade veroorzaakt door het gebruik van niet-j5creëer producten; d) schade veroorzaakt door natuurrampen; e) schade veroorzaakt door menselijk misbruik (verloren, ongeval, misbruik, misbruik of andere externe oorzaken); f) schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten de toegestane of beoogde toepassingen, zoals beschreven door j5create; (g) schade veroorzaakt door de dienst (inclusief upgrades en uitbreidingen) die door iedereen die niet representatief is voor j5create of een j5create Geautoriseerde Serviceprovider; (h) een product of onderdeel dat is gewijzigd om functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder de schriftelijke toestemming van j5create; of (i) als een j5create serienummer op het product is verwijderd of verwijderd. Als een dergelijke situatie zich voordoet, j5create berekent de kosten van materialen en reparatie voor uw referentie. Deze garantie wordt gegeven door j5create in plaats van alle overige garanties, uitgedrukt of impliciet.

BEPERKING VAN GARANTIE

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN (OF PER LAND OF PROVINCIE). ANDERS DAN WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUIT J5CREATE ANDERE RECHTEN DIE U HEEFT, MET INBEGRIP VAN DE RECHTEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE NIET-OVEREENSTEMMING VAN EEN VERKOOPOVEREENKOMST, NIET UIT, BEPERKEN OF OPSCHORTEN. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN DIENT U DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN. VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR DE WET IN UW STAAT, PROVINCIE, RECHTSGEBIED OF LAND, DEZE GARANTIE EN DE UIT TE VOEREN RECHTSMIDDELEN ZIJN EXCLUSIEVE EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, REMEDIES EN VOORWAARDEN, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE.

J5CREATE ' S VERANTWOORDELIJKHEID VOOR STORINGEN EN DEFECTEN IN HARDWARE EN/OF SOFTWARE IS BEPERKT TOT REPARATIE OF VERVANGING ZOALS BESCHREVEN IN DEZE GARANTIE. J5CREATE ' S AANSPRAKELIJKHEID REIKT NIET VERDER DAN DE RECHTSMIDDELEN WAARIN DEZE BEPERKTE GARANTIE VOORZIET, EN J5CREATE AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN TEGEN U VOOR SCHADE, VOOR PRODUCTEN DIE NIET BESCHIKBAAR ZIJN VOOR GEBRUIK, OF VOOR VERLOREN OF BESCHADIGDE GEGEVENS OF SOFTWARE. J5CREATE GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN EEN J5CREATE-PRODUCT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

J5CREATE ' S AANSPRAKELIJKHEID IN ELKE SITUATIE ZAL NIET MEER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR HET SPECIFIEKE PRODUCT DAT HET VOORWERP IS VAN EEN CLAIM. DIT IS HET MAXIMUMBEDRAG WAARVOOR WIJ VERANTWOORDELIJK ZIJN.

BEHALVE VOOR DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES IN DEZE GARANTIE EN VOOR ZOVER NIET WETTELIJK VERBODEN, VERWERPT J5CREATE ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES EN VOORWAARDEN TEGEN VERBORGEN OF LATENTE DEFECTEN. SOMMIGE STATEN, PROVINCIES, RECHTSGEBIEDEN OF LANDEN STAAN DISCLAIMERS VAN STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOE, ZODAT DEZE DISCLAIMER NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

VOOR ZOVER DERGELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET KUNNEN WORDEN TERUGGEWONNEN OP GROND VAN DE WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN, CANADA (EN DE PROVINCIES) OF ANDERSZINS, BEPERKT J5CREATE DE DUUR EN RECHTSMIDDELEN VAN DERGELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN VOOR DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN, OP DE J5CREATE ' S OPTIE, REPARATIE OF VERVANGENDE DIENSTEN. SOMMIGE STATEN, PROVINCIES, RECHTSGEBIEDEN OF LANDEN MOGEN GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN VOOR HOELANG EEN STILZWIJGENDE GARANTIE OF VOORWAARDE KAN DUREN, ZODAT DE HIERBOVEN BESCHREVEN BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

NA DE BEPERKTE GARANTIEPERIODE ZIJN GEEN GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF DEZE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE ZIJN. SOMMIGE STATEN, PROVINCIES, RECHTSGEBIEDEN OF LANDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP HOE LANG EEN STILZWIJGENDE GARANTIE OF VOORWAARDE DUURT, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

GARANTIEFSTEUN IS ALLEEN VAN TOEPASSING WANNEER HET BEDEKTE PRODUCT ZICH BEVINDT IN HET LAND WAARIN J5CREATE HET SYSTEEM OORSPRONKELIJK HEEFT VERKOCHT, ZOALS WEERGEGEVEN IN J5CREATE ' S RECORDS. ALS U ONDERSTEUNING NODIG HEBT VOOR HET PRODUCT BUITEN HET LAND VAN OORSPRONG (BIJVOORBEELD TIJDENS HET REIZEN, OF ALS HET SYSTEEM IS VERPLAATST NAAR EEN NIEUW LAND), DAN KAN J5CREATE BIEDEN U ANDERE SUPPORT OPTIES VOOR EEN EXTRA KOSTEN.

https://en.j5create.com

Copyright©