LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Kaijet Technology International Limited, Inc.


BELANGRIJK: LEES ZORGVULDIG

 

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst") is een juridische overeenkomst tussen"U " en Kaijet Technology International Limited, Inc. (DBA: j5create) ("j5create," "Wij " of "Wij ") voor het Ware (zoals hieronder gedefinieerd).

ALS U NIET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT, IS J5CREATE NIET BEREID OM LICENTIES AAN U TE VERLENEN, WORDT ER GEEN LICENTIE VERLEEND EN BENT U NIET BEVOEGD OM DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

Door het downloaden, installeren, maken van een gebruikersaccount, of op een andere manier met behulp van de Ware, vertegenwoordigt u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent en stemt u ermee in om door de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn, samen met de j5create Privacy Policy en de j5create Gebruiksvoorwaarden.

Deze overeenkomst regelt uw gebruik van de Ware only. Alle andere contractuele overeenkomsten tussen U en J5create blijven van kracht.

1. True Delivery en Acceptatie

Onder voorbehoud van Uw instemming om gebonden te zijn door alle voorwaarden van deze Overeenkomst, J5create machtimaakt U te gebruiken en toegang tot j5create's eigen werk, waaronder gecompileerde code, software, firmware, afbeeldingen, muziek, media, sjablonen, gegevens, een gebruikersinterface, alle documentatie die het programma, en eventuele updates of supplementen van dezelfde met betrekking tot de toepasselijke j5create-apparaat U hebt gekocht of verworven (collectief, de "Ware ").  Het Ware wordt door U als geaccepteerd beschouwd wanneer het Ware is geïnstalleerd of apparaten die gebruik maken van het Ware zijn geïnstalleerd of door U worden gebruikt.

2. Licentievoorwaarden

Onder alle voorwaarden van deze Overeenkomst verleent j5create U een niet-exclusieve, persoonlijke, niet-toewijsbare, beperkte licentie voor het gebruik en de toegang tot de Ware in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle overeenkomsten en documenten die door U zijn uitgevoerd of door J5create worden geleverd. De Ware is gelicentieerd voor u, niet verkocht, en, onder de voorwaarden en bepalingen hierin, j5create behoudt zich het recht voor om deze licentie op elk moment in te trekken en uit te schakelen uw vermogen om de Ware te gebruiken.

2.1 j5create Privacy Policy.

De j5create Privacy Policy gevestigd op https://eu.j5create.com/pages/privacy-policy is hierin opgenomen op basis van (")Privacybeleid "). Het privacybeleid biedt informatie over uw privacyrechten en legt uit hoe j5create uw persoonlijke gegevens beschermt.

2.2 j5create Gebruiksvoorwaarden.

De j5create Gebruiksvoorwaarden die zich bevinden op https://eu.j5create.com/pages/terms-of-service is hierin opgenomen op basis van (")Gebruiksvoorwaarden "). De Gebruiksvoorwaarden bieden de algemene voorwaarden voor het gebruik van j5create services en software.

3. Eigendomsrechten

Het Ware wordt beschermd door auteursrechtwetten, internationale auteursrechtverdragen en andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. Alle rechten in het Ware die niet uitdrukkelijk onder deze Overeenkomst vallen, zijn voorbehouden aan j5create. U mag geen enkel deel van het Ware wijzigen, reproduceren, verspreiden, verspreiden, publiceren, verspreiden, distribueren, verhuren, verhuren of anderszins overdragen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst. Geen recht om enig handelsmerk of handelsnaam van j5create te gebruiken wordt verleend aan U hieronder zonder schriftelijke toestemming door j5create.

4. Verklaringen en garanties

U vertegenwoordigt en garandeert het volgende tijdens uw download, installatie en gebruik van de Ware (indien van toepassing): (i) U bent niet gevestigd in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of is door de Amerikaanse regering aangewezen als een "terrorisme-ondersteunend" land; en (ii) U staat niet op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen.

5. Beperkingen op het gebruik

Tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders schriftelijk door j5create wordt verstrekt, mag u niet:

   • a) afzonderlijke onderdelen van het Ware voor gebruik afzonderlijk;
   • b) een deel van het Ware in andere programmatuur opnemen of een deel ervan samen met andere software compileren;
   • c) verkopen, verhuren, leasen, lenen, uitlenen, distribueren, toewijzen of onderlicentie geven aan de Ware of alle rechten geheel of gedeeltelijk;
   • (d) wijzigen, reverse engineeren, decompileren, verwijderen van de eigendomsrechten of demonteren van het Ware geheel of gedeeltelijk, of het creëren van enig afgeleid werk van of van de Ware, of aanmoedigen, helpen of enige andere persoon om een van deze dingen te doen; of
   • e) kopieën maken van of distribueren van de Ware of langs elektronische weg van de ene computer naar de andere of via een netwerk.

U stemt ermee in om alle wetten en regels in werking te houden met betrekking tot uw gebruik van het Ware, inclusief zonder beperking, alle wetten met betrekking tot auteursrechtelijk beschermde inhoud. U mag geen derde partij machtigen of helpen om een van de in deze sectie verboden dingen te doen.

6. Updates

j5create kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, updates, wijzigingen, supplementen of nieuwe versies van de Ware of delen daarvan die beschikbaar zijn voor U krachtens deze Overeenkomst voor het doel van, onder andere, het distribueren van bug fixes, patches en functie verbeteringen. j5create verwerpt alle aansprakelijkheid met betrekking tot Uw niet-installeren of flashover updates voor de Ware. Niettegenstaande het voorgaande, heeft j5create niet de verplichting om een bug fixes, wijzigingen, updates, of technische of end user ondersteuning voor de Ware.

7. Verzamelen en gebruiken van gegevens

U erkent dat de Ware automatisch gegevens, gegevens en statistieken verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van het Ware, en stelt dergelijke informatie, gegevens en statistieken samen. Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Privacy Policy, J5create behoudt zich het recht om dergelijke informatie, gegevens en statistieken te gebruiken in de loop van j5create's business, en u verklaart hierbij om j5create's gebruik. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door j5create, is j5create niet verantwoordelijk voor, en verklaart hierbij alle garanties met betrekking tot, de opslag van alle gegevens voor gebruik met de Ware.

8. Disclaimers; beperkingen van aansprakelijkheid

J5CREATE BELOOFT NIET DAT DE WARE OF ENIGE FUNCTIONALITEIT DAARVAN FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT UW GEBRUIK VAN DE WARE SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN. DE WARE WORDT GELEVERD DOOR J5CREATE "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" ZONDER ENIGE ANDERE GARANTIE OF REPRESENTATIE VAN WELKE AARD DAN OOK.  J5CREATE KAN NIET GARANDEREN DAT DE WARE OF BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U DOWNLOADT OF INSTALLEERT IN RELATIE TOT HET WARE, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF CONTAMINATIE OF DESTRUCTIEVE FUNCTIES. UW GEBRUIK VAN DE WARE, EN DE RESULTATEN EN PRESTATIES BEREIKT MET BEHULP VAN DE WARE, IS OP EIGEN RISICO.  J5CREATE VERWERPT ALLE OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE OF STATUTAIRE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP, HET GEBRUIK OF DE HANDELSPRAKTIJK MET BETREKKING TOT HET WARE.  HET VOLLEDIGE RISICO VAN DE KWALITEIT, OF VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WARE OVERBLIJFT BIJ U.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGLIJKE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE (MET INBEGRIP VAN EEN BEPERKING VAN DE SCHADE VOOR HET VERLIES VAN WINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE WARE TE GEBRUIKEN, ENIGE BEPALING VAN OF VERZUIM OM ONDERSTEUNING TE VERLENEN, OF ANDERSZINS ONDER OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS IN HET GEVAL VAN DE FOUT, TORT (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK OF SCHENDING VAN DE GARANTIE VAN J5CREATE, EN ZELFS ALS J5CREATE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Indien, ondanks de overige bepalingen van deze Overeenkomst, J5CREATE jegens u aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade of verlies die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Ware, bedraagt de aansprakelijkheid van J5CREATE in geen geval meer dan US$ 200,00. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van aansprakelijkheid niet toegestaan, zodat de voorgaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

9. Beëindiging

Zonder de rechten en rechtsmiddelen te beperken, indien u niet voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, kan het zijn, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst op een dergelijke mislukking te beëindigen.  Na beëindiging van deze overeenkomst moet u onmiddellijk het gebruik van het Ware beëindigen en de uitoefening van alle in deze overeenkomst verleende licentierechten beëindigen.  De punten 2 tot en met 14 van deze overeenkomst zullen de beëindiging van deze overeenkomst overleven.

10. Geschillenbeslechting; keuze van de wet

Deze overeenkomst wordt uitgelegd en gecontroleerd door de wetten van de staat Georgië, zonder verwijzing naar de keuze van de bepalingen van de wet, en u stemt in met de exclusieve bevoegdheid en de plaats in de federale rechtbanken in het district Fulton, Georgië, tenzij er geen federale jurisdictie bestaat, in welk geval u instemt met exclusieve bevoegdheid en plaats in het toepasselijke Georgia State Court gevestigd in Fulton County, Georgië. U ziet af van en verbond niet alle verdediging van het gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum te doen geldenniet-gemakken.

11. Naleving van exportwetgeving

Je erkent dat de Ware van Amerikaanse oorsprong is.  U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke internationale en nationale wetten die van toepassing zijn op de Ware, met inbegrip van alle toepasselijke wet-en regelgeving op het gebied van exportcontrole van de VS, evenals alle door de VS en andere regeringen uitgegeven eindgebruikerbeperkingen, eindgebruik en bestemmingsbeperkingen.

12. Andere overeenkomsten

Deze Overeenkomst vormt een individuele toestemming van U om door de bepalingen van deze Overeenkomst gebonden te zijn en is de volledige overeenkomst tussen U en J5create met betrekking tot Uw gebruik van het Ware, en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die voorheen tussen U en J5create bestonden met betrekking tot dergelijk gebruik, worden hierbij geannuleerd. Niettegenstaande het voorgaande, als U een afzonderlijke overeenkomst met j5create heeft gesloten die uitdrukkelijk de Gebruiksvoorwaarden en/of deze Overeenkomst vervangt (een "Vervangende overeenkomst "), of als uw gebruik van de Ware is toegestaan onder de voorwaarden van een Superseding Overeenkomst, de Superseding Overeenkomst zal blijven in volle kracht en effect. Deze overeenkomst is niet bedoeld om andere overeenkomsten die door U of Uw bedrijf zijn gesloten, te vervangen of te vervangen. Voor zover er sprake is van conflicten of inconsistenties tussen deze overeenkomst en enige andere overeenkomst, beleid of documentatie, is de volgende rangorde van toepassing voor het oplossen van dergelijke conflicten of inconsistentie: eerste (i) een Superseding-overeenkomst, dan (ii) deze Overeenkomst, en dan (iii) andere overeenkomsten, beleid of documentatie.

13. Extraterritoriaal Gebruik

Hoewel de Ware wereldwijd toegankelijk is, kunnen niet alle functies van het Ware beschikbaar zijn voor alle personen of op alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten de Verenigde Staten. j5create behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de bepaling en hoeveelheid van elke functie te beperken tot een persoon of geografisch gebied. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot de Ware van buiten de Verenigde Staten, doet u dat op eigen initiatief en bent u uitsluitend verantwoordelijk voor het naleven van de geldende lokale wetten.

14. Overige

Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst door een rechtbank of een andere bevoegde rechterlijke instantie nietig of niet uitvoerbaar is, worden deze bepalingen beperkt of tot het minimum beperkt en vervangen door een geldige bepaling die het beste de bedoeling van deze overeenkomst vormt, zodat deze overeenkomst volledig van kracht en van kracht blijft. j5create ' failure to aandringen on or enforce strict performance of this Agreement shall not be opgevat as a waiver by j5create of any provision or any right it has to enforce this Agreement, nor shall any course of conduct between j5create and you or any other party be deemed to modify any provision of this Agreement. Deze overeenkomst wordt niet uitgelegd of uitgelegd als het verlenen van rechten of rechtsmiddelen aan derden.