Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") is een juridische overeenkomst tussen u en KAIJET TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED, INC. dba j5create ("j5create"). De Voorwaarden bepalen uw gebruik en toegang tot de websites van j5create en online informatie, met inbegrip van eventuele social media accounts (de "Sites" of "Site"). Door de sites van j5create te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of contribuanten van inhoud.

Nieuwe functies of gereedschappen die aan de store worden toegevoegd, worden ook aan deze voorwaarden onderworpen. U kunt de meest recente versie van de Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het posten van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de Sites na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Disclaimer voor licenties en gebruiksbeperkingen
Niets op een j5create Site geeft je een licentie onder elke j5create of derde partij intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten in de Sites behoren tot j5create of andere partijen die hun materiaal in licentie hebben gegeven aan j5create of waarvan het gebruik in deze Sites een goedgekeurd gebruik is.

Onder voorbehoud van deze Voorwaarden, verleent j5create een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van de Sites en de materialen en informatie op de Sites ("j5create Content"). Deze beperkte licentie is alleen voor uw persoonlijke, niet-commercieel gebruik. U moet de eigen kennisgevingen van j5create te houden op elke kopie die u van j5create Content. Ongeoorloofd gebruik van j5create Content kan inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk, privacy, communicatie, of andere wetten. U bent verantwoordelijk voor j5create voor uw onbevoegde gebruik van j5create Content. Dit recht wordt automatisch beëindigd als u een deel van deze Voorwaarden schendt. Bij beëindiging, moet u onmiddellijk alle j5create Content in uw bezit of controle vernietigen. Anders dan zoals hierboven vermeld, moet u niet:

  • wijzigen, wijzigen, kopiëren, distribueren, opnieuw publiceren, downloaden, weergeven, posten, of het verzenden van de J5create Content in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van J5create of van de eigenaar, tenzij de Site anders over specifieke j5create Content staat;
  • het j5create-gehalte gebruiken om elke j5create-content te benchmarkeren tegen alle producten, services of informatie van andere personen of entiteiten; of
  • gebruik het j5create logo of een ander j5create handelsmerk als een "hot" link naar een deel van de site, tenzij j5create goedkeurt dat gebruik schriftelijk.

VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Voorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor alle onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te harass, misbruik, belediging, schade, verdediging, laster, disparage, intimideren, of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen te uploaden of te verzenden of een ander soort kwaadaardige code die op welke manier dan ook gebruikt zal worden of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Sites, elke service of een goed, of een verwante website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, als excuus, spin, crawl of schraap; j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingskenmerken van de Sites, onze winkel, of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Sites te beëindigen, enige andere j5create website of social media account, of een dienst of een goede door j5create voor het overtreden van een van de verboden gebruik

Privacy
Uw gebruik van de Sites of het indienen van persoonlijke informatie via de winkel of enige andere media wordt beheerst door ons Privacybeleid. Gebruik de volgende link om ons privacybeleid te bekijken. https://info.j5create.com/pages/privacy-policy

Elektronisch communiceren
Wanneer u de Site gebruikt, communiceert u met j5create. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie met betrekking tot uw gebruik van de Site. j5create kan met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op de Site. U gaat ermee akkoord dat al deze mededelingen voldoen aan alle wettelijke regels die deze mededelingen schriftelijk zijn. j5create kan u kennisgevingen te verstrekken via e-mail of door berichten op de site, en die kennisgevingen zijn effectief op de datum dat j5create stuurt of posten hen.

FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie zijn die typografische fouten bevat, onjuistheden of omissies die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijsstelling, promoties, aanbiedingen, kosten voor het verzenden van producten, doorvoertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om orders te annuleren als alle informatie in de Service of op een verwante website onnauwkeurig is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).  Wij verbinden ons niet tot het bijwerken, wijzigen of verduidelijken van informatie over een van de Sites, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Er mag geen bijgewerkte of verversingsdatum op de sites worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie is gewijzigd of bijgewerkt.

Uitvoer
Alle j5create Content is onderworpen aan de Amerikaanse export controle en economische sancties wetten en voorschriften en kan ook onderworpen zijn aan de wetten van het land waar u woont.

COMMENTAAR VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld prijsvragen) of, zonder een verzoek van ons, u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen, of online, per e-mail, per post, of anderszins (collectief, 'opmerkingen'), kunt sturen, gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk commentaar dat u naar ons toe stuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen, of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. Tenzij anders overeengekomen schriftelijk vooraf, u hierbij verlenen j5creëren een volledig gestort, royalty gratis, wereldwijd, niet-exclusieve licentie voor de indiening. Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om te controleren, bewerken of verwijderen van inhoud die wij bepalen in onze enige discretie zijn onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of in strijd met de intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen schending van enig recht van een derde partij, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U bent het er verder mee eens dat uw opmerkingen geen libelous of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of geen computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Service of een verwante website. U mag geen valse e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of anders misleiden ons of derden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor opmerkingen van u of derden.

Disclaimers
U gaat ermee akkoord dat u de volledige verantwoordelijkheid neemt voor uw gebruik van de Site. j5create biedt de Site en alle j5create Content op een "as is" en "als beschikbaar" basis. Specifiek, j5create (a) maakt geen vertegenwoordiging of garantie van welke aard dan ook, (b) ontkent alle garanties, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, niet-inbreuk, of operatie, en (c) garandeert niet dat de Sites of j5create-inhoud op de Sites of enige andere website of sociale media-account (beide gecontroleerd door j5create en die gecontroleerd door derden) vrij van fouten of defecten.

Beperking van aansprakelijkheid
j5create is niet aansprakelijk onder enige juridische theorieën (met inbegrip van nalatigheid) voor elke vorm van schadevergoeding, zelfs indien j5create wist van de mogelijkheid van dergelijke schade. j5create is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit uw gebruik of het onvermogen om de Site of de j5create Content te gebruiken. Als uw gebruik van de j5create Content resulteert in de behoefte aan onderhoud, reparatie of correctie van producten of gegevens, betaalt u voor die reparaties. Sommige rechtsgebieden beperken de uitsluiting of beperking van bepaalde schade, zodat deze bepaling niet op u van toepassing is.

Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord om j5create en zijn agenten, medewerkers en licentiegevers schadeloos te stellen, te verdedigen en te behouden van en tegen elke claim en kosten van derden, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Site of uw schending van deze Voorwaarden.

Overige

  • Deze voorwaarden creëren geen juridische relatie tussen u en j5create.
  • J5create's falen om een recht af te dwingen betekent niet dat j5create heeft afgezien van dat recht.
  • Indien een rechter of een andere rechtbank een bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar vindt, stemt u ermee in deze bepaling slechts te wijzigen voor zover dat nodig is om het uitvoerbaar te maken. Andere termen blijven volledig van kracht en van kracht.
  • Elke interpretatie van deze Voorwaarden zal naar eerlijke betekenis kijken, en dubbelzinnigheden mogen niet worden uitgelegd voor of tegen een partij.
  • j5create kan zijn rechten onder deze Voorwaarden toewijzen, maar dat mag je niet doen.
  • Deze Voorwaarden, samen met alle andere termen die u ermee instemt bij het gebruik van de Site, omvatten de volledige overeenkomst tussen j5create en u over uw gebruik van deze Site.
  • Deze voorwaarden vervangen eventuele eerdere overeenkomsten met j5create over het gebruik van deze Site en de inhoud ervan.

Toepasselijk Recht;
U gaat ermee akkoord dat de wetten van de staat Georgië zullen regeren elke vordering of geschil met betrekking tot deze Voorwaarden, de Site, j5create Content, uw toegang tot en gebruik van de Site, of een combinatie van deze items (de "Geschil"), zonder rekening te houden met de wetsbeginselen van Georgië.

Geschillenbeslechting

U gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen die u hebt met j5create U zal oplossen door middel van arbitrage.  Een "geschil" wordt in grote lijnen geïnterpreteerd en omvat elke claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met een j5create product of dienst, of uw relatie of problemen met j5create of gelieerde ondernemingen of gelieerde bedrijven, ongeacht of deze gebaseerd zijn op contract, onrechtmatige daad, wetgeving, fraude, verkeerde voorstelling of enige andere juridische theorie.

DOOR IN TE STEMMEN MET ARBITRAGE, BEGRIJPT U EN STEMT U ERMEE IN DAT U AFSTAND DOET VAN UW RECHT OM ANDERE BESCHIKBARE RESOLUTIEPROCESSEN, ZOALS EEN GERECHTELIJKE ACTIE OF ADMINISTRATIEVE PROCEDURE, TE HANDHAVEN OM GESCHILLEN TE BESLEKEN. DE REGELS IN DE ARBITRAGE ZIJN VERSCHILLEND. ER IS GEEN RECHTER OF JURY, MINDER ONTDEKKING, EN BEPERKTE HOGER BEROEP. SCHEIDSRECHTERS KUNNEN DEZELFDE SCHADE EN VERLICHTING TOEKENNEN DIE EEN HOF KAN TOEKENNEN.

Elke partij kan een arbitrageprocedure inleiden door een verzoek te doen aan de American Arbitration Association (AAA) die de basis voor de vordering beschrijft. U kunt een kopie van een vraag op onze geregistreerde agent dienen, zoals vermeld op de website van de minister van Buitenlandse Zaken van Georgië. De arbitrage zal worden geregeld door de AAA's Consumer Arbitration Rules of Commercial Arbitration Rules (collectief, de "AAA Rules"), naargelang het geval, en zoals gewijzigd door deze Voorwaarden, en zal worden beheerd door de AAA. De AAA-regels en de vorm voor het indienen van een arbitrage claim zijn beschikbaar opwww.adr.org of door te bellen 1-800-778-7879. Betaling van alle indiening, administratie en arbiter kosten worden beheerst door de AAA regels. Indien de arbiter vaststelt dat hetzij de inhoud van uw vordering, hetzij de in uw vraag gezochte maatregel frivool of oneigenlijk doel heeft (zoals gemeten volgens de normen van de federale regel van burgerlijke rechtsvordering 11 (b)), dan zal de betaling van al deze vergoedingen worden geregeld door de AAA-regels. In dat geval gaat u ermee akkoord om j5create terug te betalen voor alle eerder door haar betaalde gelden die anders uw verplichting zijn om te betalen op grond van de AAA-regels. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage via de telefoon, op basis van schriftelijke opmerkingen, of in persoon in de provincie waar u woont of op een ander wederzijds overeengekomen op locatie.  U bent het er verder mee eens dat het terugbetalen van J5create voor alle kosten gemaakt door j5create om deze arbitrage voorziening af te dwingen, met inbegrip van het ontslag van een gerechtelijke actie niet in overeenstemming met uw overeenkomst om arbitrage te vragen voor geschillen.

U EN J5create GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELK KAN EISEN TEGEN DE ANDERE ALLEEN IN UW OF HAAR INDIVIDUELE CAPACITEIT, EN NIET ALS EEN EISER OF EEN KLASLID IN EEN BEPAALDE KLASSE, GECONSOLIDEERDE, OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. DIT BETEKENT DAT U NIET NAAR HANDELEN MAG OM NAMENS EEN KLASSE OF EEN ANDERE PERSOON OP TE TREDEN. De arbiter kan declaratoire of voorlopige vrijstelling slechts toekennen ten gunste van de individuele partij die om vrijstelling verzoekt en slechts voor zover dat nodig is om de door de individuele vordering van die partij te rechtvaardigen verlichting te bieden. De arbiter mag geen vrijstelling verlenen voor of tegen wie geen partij is bij de arbitrageprocedure. Tenzij zowel u als J5create anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan één vordering van één persoon consolideren en anderszins geen enkele vorm van een vertegenwoordiger of een klasseprocedure voorstaan. Indien een rechter vaststelt dat geen ontheffing kan worden verleend voor het openbaar in juncties en alle hogere voorzieningen van dat besluit zijn uitgeput, komen de partijen overeen dat elk verzoek om een openbare voorlopige maatregel in afwachting van de behandeling van de resterende vorderingen wordt geschorst. Indien dit specifieke lid niet uitvoerbaar wordt geacht, is het geheel van deze bepaling van de geschillenbeslechting (met uitzondering van de vrijstelling van de jury) nietig.

NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, WORDT ELK GESCHIL DAT BINNEN DE BEVOEGDHEIDSSFEER VALT EN HET BEDRAG VAN EEN PASSENDE KLEINE VORDERINGRECHTER, OP INDIVIDUELE BASIS BIJ HET GERECHT VOOR KLEINE VORDERINGEN AANHANGIG GEMAAKT. BOVENDIEN KAN EEN VAN BEIDE PARTIJEN ERVOOR KIEZEN EEN BEROEP IN TE STELLEN BIJ EEN GERECHT DAT BEVOEGD IS OM INBREUK OF ANDER MISBRUIK VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN TE GELASTEN.

Als om welke reden dan ook een claim kan doorgaan in de rechtbank in plaats van in arbitrage, zien we elk recht op een jury proef, tenzij een dergelijke ontheffing is niet afdwingbaar. Dit betekent dat elke claim zou worden besloten door een rechter, geen jury.

Deze afdeling voor geschillenbeslechting wordt beheerst door de Federale Arbitrage-wet. Het zal elke beëindiging of annulering van, of uw deelname aan, het Programma overleven. Wijzigingen in deze afdeling voor geschillenbeslechting zijn uitsluitend prospectief en hebben geen invloed op lopende arbitrageprocedures.

Contact opnemen
Vragen over de Voorwaarden moeten worden verzonden naar ons op chuck@j5create.com